Severance Solution

Severance Solution®: een nieuwe kijk op ontslagvergoedingen

In het huidige economische klimaat kijken veel werkgevers naar hun personeelskosten. Dit leidt niet zelden tot gedwongen ontslag van personeel. De sociale gevolgen van een dergelijk collectief ontslag worden vaak geregeld in een sociaal plan, overeengekomen door de werkgever en de betrokken vakorganisaties en in nauw overleg met de ondernemingsraad. De meest gangbare methode is betrokken medewerkers een ontbindingsvergoeding aan te bieden en voorts te begeleiden, met of zonder de hulp van een externe partner, van werk naar werk. De invulling van de uitbetaling van de ontbindingsvergoeding voortvloeiend uit het sociaal plan kan echter efficiënter en administratief vriendelijker. Buck Consultants heeft hiervoor de Severance Solution® ontwikkeld. De Severance Solution®, vrij vertaald ontslagvergoedingen oplossing, ziet erop toe dat de ontbindingsvergoeding op een fiscaal aantrekkelijke wijze voor de betrokken werknemer wordt uitbetaald met een minimale administratieve inspanning van de (oud) werkgever. Buck Consultants heeft hier met name in de Verenigde Staten veel ervaring mee opgedaan. Thans is het product ook in Nederland uitgerold en beschikbaar.

In Nederland kennen we fiscaal gezien bij uitbetaling van een ontbindingsvergoeding grofweg een tweetal benaderingen. In de eerste plaats de uitkering ineens aan de betrokken werknemer. Een dergelijke uitkering ineens wordt altijd tegen het hoge progressieve tarief belast (52%). Netto houdt de werknemer in dit geval dan ook nog maar 48% van zijn ontbindingsvergoeding over. Een oplossing hiervoor is het aangaan van een zogenaamd stamrecht. Het stamrecht is een fiscaal construct op grond van de Wet op de Loonbelasting waarmee het voor werknemers mogelijk is om de ontbindingsvergoeding onder te brengen in een fonds bij een verzekeraar of bij de (oud) werkgever. Periodiek wordt geld uit dit fonds opgenomen door de werknemer. Deze opnames zijn vervolgens belast tegen een doorgaans lager belastingtarief. Dit is een aantrekkelijke oplossing, maar geeft voor de betrokken werknemer ook nogal wat administratieve rompslomp. Zo dient hij een verzekeraar te vinden waar hij het stamrecht onderbrengt. Deze verzekeraar zal kosten in rekening brengen die uiteraard in mindering komen op zijn periodieke tegemoetkoming. Het stamrecht kan ook worden ondergebracht bij de (ex) werkgever. Maar hier dient de (ex)werkgever wel aan mee te willen werken. In veel gevallen is een (ex)werkgever hier niet toe bereid, omdat hij een separate administratie voor deze (ex)werkgevers dient op te zetten. Niet zelden is dit ook ingegeven door het feit dat de juridische entiteit van de (ex)werkgever met de beëindiging van de activiteiten wordt opgeheven. In dit geval zal dan de rechtsopvolger, bijvoorbeeld een holding, de stamrechtconstructie moeten uitvoeren. Dit geeft extra administratiedruk en daarmee extra kosten.

Binnen de Severance Solution® neemt Buck Consultants de periodieke betaling van de (ex)werkgever over en treedt daarvoor in de plaats van de (ex)werkgever. Belangrijk voordeel is dat de werknemer niet met een verzekeraar afspraken hoeft te maken met betrekking tot het stamrecht. Voorts bespaart de werknemer dan uitvoeringskosten van een verzekeraar. De (ex)werkgever heeft geen enkele administratieve verplichting jegens zijn (ex) werknemer. Deze verplichting neemt Buck Consultants over.

Het fiscale construct waaronder Buck Consultants de Severance Solution® aanbiedt, is loon uit vroegere dienstbetrekking. De (ex) werkgever stort het gekapitaliseerde bedrag van de totale uitkering in een Stichting dat door een onafhankelijk tripartiete bestuur wordt beheerd. Buck Consultants treedt in de plaats van de (ex)werkgever en verzorgt periodiek, meestal maandelijks, de uitkering, met inachtneming van de wettelijke inhoudingen zoals loonbelasting en sociale verzekeringspremies, aan de betrokken (ex)werknemers. Daartoe zet Buck Consultants een gescheiden administratie op. Het grote voordeel voor werkgevers is, dat zij ineens van alle administratieve rompslomp af zijn. Voordeel voor de betrokken (ex)werknemers is dat zij geen stamrecht hoeven onder te brengen bij een verzekeraar en daarmee kosten uitsparen, terwijl de periodieke uitkering doorgaans wel tegen het lagere belastingtarief wordt belast.

© 2017 Buck consultants - Website ontwikkeling Cipix Internetbureau Rotterdam